Panell informatiu alternador

6. INSTAL·LACIÓ DE L’ALTERNADOR

Així doncs, al mateix temps que es va comprar la turbina Francis també es va adquirir un alternador. En aquests documents, trobats a l’arxiu històric municipal,  podeu observar el pressupost, amb data 8 d’agost de 1919, de dos màquines, un alternador marca A.E.G. tipus E.S.D, i un motor trifàsic marca A.E.G. tipus Berlín, que és el que finalment es va comprar i va ser instal.lat al molí. A principis de segle la producció d’energia elèctrica era a mans de privats. No va ser fins al 1944 que no es va crear una empresa nacional d’electricitat a mans de l’estat. Tot i que no es pot determinar amb exactitud la data d'inici d'ús de tota aquesta maquinària, podem dir amb certesa que a inicis de segle XX el molí es va modernitzar amb una sèrie de màquines.

D’altra banda la millora de rendiment de la producció i l’aprofitament de l’aigua del rec, també va permetre plantejar-se la producció d’electricitat per al consum de particulars. Aquesta enquesta feta pels propietaris del molí a particulars als masos dels voltants i que pretenia sondejar el volum d’electricitat que seria necessari produir, és una altra evidència de tot aquest procés d’industrialització i modernització.

 

   

  7. FUNCIONAMENT DE l’ALTERNADOR

  Un alternador és un tipus de màquina motora que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica, en forma de corrent altern, mitjançant el fenomen d'inducció electromagnètica, el qual diu que: “un conductor sotmès a un camp magnètic variable, crea una tensió elèctrica induïda”.  Per raons de cost i simplicitat, la majoria dels alternadors utilitzen un camp magnètic giratori amb una armadura estacionària. El rotor, una de les parts de l'alternador, és un electroimant, que és impulsat generalment per una turbina. El camp magnètic gira amb el rotor a la mateixa velocitat. El flux magnètic giratori que prové del rotor intersecta el debanament de l’estator que es col.loca al voltant del rotor. Això genera una força electromotriu alterna en el debanament, i això genera una corrent altern quan es connecta a un consum. 

  8. PARTS DE L’ALTERNADOR

  L'alternador està format de tres parts bàsiques: el rotor, l'estàtor, i l’entreferro.

  Estàtor: o inductor, part fixa exterior de la màquina. És una peça cilíndrica buida que envolta el rotor, que dona suport als diferents components que formen la màquina. Està separat del rotor per l’entreferro. Té uns quants parells de pols formats per un bobinatge al voltant d’un nucli de material ferromagnètic tou.

  Rotor: part mòbil que gira dins de l'estator. És una peça cilíndrica muntada sobre un eix mòbil. Situat a l'interior de l'estator, suportat per coixinets (per evitar al màxim la fricció i, en conseqüència, una reducció del rendiment mecànic). El que s'utilitza en els generadors hidroelèctrics és el rotor de pols sortits. El nombre de pols és d'aproximadament 6 a 40, per la qual cosa es gira a baixa velocitat.

  Entreferro: l'espai que queda entre l'estator i el rotor, i permet el gir lliure d'aquest últim.

  Tant l’estàtor com el rotor contenen bobines o circuits elèctrics. Així que podem dir que un alternador conté dos circuits elèctrics units per un circuit magnètic.